Палітыка апрацоўкі
персанальных дадзеных

г. Мінск

1. Агульныя палажэнні
Дадзеная палітыка апрацоўкі персанальных дадзеных складзена ў адпаведнасці з патрабаваннямі Закона Рэспублікі Беларусь ад 07.05.2021. № 99-З "Аб абароне персанальных дадзеных" (далей - Закон аб персанальных дадзеных) і вызначае парадак апрацоўкі персанальных дадзеных і меры па забеспячэнню бяспекі персанальных дадзеных, якія прымае ТАА "Інавацыйныя тэхналогіі кіравання" (далей - Аператар).
1.1. Аператар ставіць сваёй важнейшай мэтай і ўмовай ажыццяўлення сваёй дзейнасці захаванне правоў і свабодаў чалавека і грамадзяніна пры апрацоўцы яго персанальных дадзеных, у тым ліку абароны правоў на недатыкальнасць прыватнага жыцця, асабістую і сямейную таямніцу.
1.2. Дадзеная палітыка Аператара ў дачыненні да апрацоўкі персанальных дадзеных (далей - Палітыка) прымяняецца да ўсёй інфармацыі, якую Аператар можа атрымаць аб наведвальніках вэб-сайта https://provending.by.

2. Асноўныя паняцці, якія выкарыстоўваюцца ў Палітыцы
2.1. Аўтаматызаваная апрацоўка персанальных дадзеных - апрацоўка персанальных дадзеных з дапамогай сродкаў вылічальнай тэхнікі.
2.2. Блакаванне персанальных дадзеных - часовае спыненне апрацоўкі персанальных дадзеных (за выключэннем выпадкаў, калі апрацоўка неабходна для ўдакладнення персанальных дадзеных).
2.3. Вэб-сайт - сукупнасць графічных і інфармацыйных матэрыялаў, а таксама праграм для ЭВМ і баз дадзеных, якія забяспечваюць іх даступнасць у сетцы інтэрнэт па сеткавым адрасе https://provending.by.
2.4. Інфармацыйная сістэма персанальных дадзеных - сукупнасць змешчаных у базах даных персанальных дадзеных, якія забяспечваюць іх апрацоўку інфармацыйных тэхналогіяў і тэхнічных сродкаў.
2.5. Абязлічванне персанальных дадзеных - дзеянні, у выніку якіх немагчыма вызначыць без выкарыстання дадатковай інфармацыі прыналежнасць персанальных дадзеных канкрэтнаму Карыстальніку або іншаму суб'екту персанальных дадзеных.
2.6. Апрацоўка персанальных дадзеных - любое дзеянне (аперацыя) або сукупнасць дзеянняў (аперацый), якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем сродкаў аўтаматызацыі або без выкарыстання такіх сродкаў з персанальнымі дадзенымі, уключаючы збор, запіс, сістэматызацыю, назапашванне, захоўванне, удакладненне (абнаўленне, змена), выманне, выкарыстанне, перадачу (распаўсюджванне, прадастаўленне, доступ), абязлічванне, блакаванне, выдаленне, знішчэнне персанальных дадзеных.
2.7. Аператар - дзяржаўны орган, муніцыпальны орган, юрыдычная або фізічная асоба, якія самастойна або сумесна з іншымі асобамі арганізуюць і (або) ажыццяўляюць апрацоўку персанальных дадзеных, а таксама вызначаюць мэты апрацоўкі персанальных дадзеных, склад персанальных дадзеных, якія падлягаюць апрацоўцы, дзеянні (аперацыі), якія здзяйсняюцца з персанальнымі дадзенымі.
2.8. Персанальныя дадзеныя - любая інфармацыя, якая адносіцца прама або ўскосна да пэўнага або вызначанага Карыстальніка вэб-сайта https://provending.by.
2.9. Персанальныя дадзеныя, дазволеныя суб'ектам персанальных дадзеных для распаўсюджвання, - персанальныя дадзеныя, доступ неабмежаванага кола асоб да якіх прадастаўлены суб'ектам персанальных дадзеных шляхам дачы згоды на апрацоўку персанальных дадзеных, дазволеных суб'ектам персанальных дадзеных для распаўсюджвання ў парадку, прадугледжаным Законам аб персанальных дадзеных (далей - персанальныя дадзеныя, дазволеныя для распаўсюджвання).
2.10. Карыстальнік - любы наведвальнік вэб-сайта https://provending.by.
2.11. Прадастаўленне персанальных дадзеных - дзеянні, накіраваныя на раскрыццё персанальных дадзеных вызначанай асобе або вызначанаму колу асоб.
2.12. Распаўсюджванне персанальных дадзеных - любыя дзеянні, накіраваныя на раскрыццё персанальных дадзеных нявызначанаму колу асоб (перадача персанальных дадзеных) або на азнаямленне з персанальнымі дадзенымі неабмежаванага кола асоб, у тым ліку абнародаванне персанальных дадзеных у сродках масавай інфармацыі, размяшчэнне ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйных сетках або прадастаўленне доступу да персанальных дадзеных якім-небудзь іншым спосабам.
2.13. Трансгранічная перадача персанальных дадзеных - перадача персанальных дадзеных на тэрыторыю замежнай дзяржавы органу ўлады замежнай дзяржавы, замежнай фізічнай або замежнай юрыдычнай асобе.
2.14. Знішчэнне персанальных дадзеных - любыя дзеянні, у выніку якіх персанальныя дадзеныя знішчаюцца беззваротна з немагчымасцю далейшага аднаўлення зместу персанальных дадзеных у інфармацыйнай сістэме персанальных дадзеных і (або) знішчаюцца матэрыяльныя носьбіты персанальных дадзеных.

3. Асноўныя правы і абавязкі Аператара
3.1. Аператар мае права:
– атрымліваць ад суб'екта персанальных дадзеных дакладныя інфармацыю і(або) дакументы, якія змяшчаюць персанальныя дадзеных;
– у выпадку адклікання суб'ектам персанальных дадзеных згоды на апрацоўку персанальных дадзеных Аператар мае права прадоўжыць апрацоўку персанальных дадзеных без згоды суб'екта персанальных дадзеных пры наяўнасці падстаў, указаных у Законе аб персанальных дадзеных;
- самастойна вызначаць склад і пералік мер, неабходных і дастатковых для забеспячэння выканання абавязкаў, прадугледжаных Законам аб персанальных дадзеных і прынятымі ў адпаведнасці з ім нарматыўнымі прававымі актамі, калі іншае не прадугледжана Законам аб персанальных дадзеных або іншымі законамі.
3.2. Аператар абавязаны:
– прадастаўляць суб'екту персанальных дадзеных па яго просьбе інфармацыю, якая датычыцца апрацоўкі яго персанальных дадзеных;
– арганізоўваць апрацоўку персанальных дадзеных у парадку, устаноўленым дзеючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;
– адказваць на звароты і запыты суб'ектаў персанальных дадзеных і іх законных прадстаўнікоў у адпаведнасці з патрабаваннямі Закона аб персанальных дадзеных;
– паведамляць ва ўпаўнаважаны орган па абароне правоў суб'ектаў персанальных дадзеных па запыце гэтага органа неабходную інфармацыю на працягу 30 дзён з даты атрымання такога запыту;
– публікаваць ці іншым чынам забяспечваць неабмежаваны доступ да гэтай Палітыкі ў адносінах да апрацоўкі персанальных дадзеных;
– прымаць прававыя, арганізацыйныя і тэхнічныя меры для абароны персанальных дадзеных ад неправамернага або выпадковага доступу да іх, знішчэння, змянення, блакіравання, капіравання, прадастаўлення, распаўсюджвання персанальных дадзеных, а таксама ад іншых неправамерных дзеянняў у адносінах да персанальных дадзеных;
– спыніць перадачу (распаўсюджванне, прадастаўленне, доступ) персанальных дадзеных, спыніць апрацоўку і знішчыць персанальныя даныя ў парадку і выпадках, прадугледжаных Законам аб персанальных дадзеных;
– выконваць іншыя абавязкі, прадугледжаныя Законам аб персанальных дадзеных.

4. Асноўныя правы і абавязкі суб'ектаў персанальных дадзеных
4.1. Суб'екты персанальных дадзеных маюць права:
- атрымліваць інфармацыю, якая тычыцца апрацоўкі яго персанальных дадзеных, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных законамі. Звесткі прадастаўляюцца суб'екту персанальных дадзеных Аператарам у даступнай форме, і ў іх не павінны змяшчацца персанальныя дадзеныя, якія адносяцца да іншых суб'ектаў персанальных дадзеных, за выключэннем выпадкаў, калі ёсць законныя падставы для раскрыцця такіх персанальных дадзеных. Пералік інфармацыі і парадак яе атрымання ўстаноўлены Законам аб персанальных дадзеных;
– патрабаваць ад аператара ўдакладнення яго персанальных дадзеных, іх блакіравання або знішчэння ў выпадку, калі персанальныя даныя з'яўляюцца няпоўнымі, састарэлымі, недакладнымі, незаконна атрыманымі або не з'яўляюцца неабходнымі для заяўленай мэты апрацоўкі, а таксама прымаць прадугледжаныя законам меры па абароне сваіх правоў;
– вылучаць умову папярэдняй згоды пры апрацоўцы персанальных дадзеных у мэтах прасоўвання на рынку тавараў, работ і паслуг;
– на водгук згоды на апрацоўку персанальных дадзеных;
– абскарджваць ва ўпаўнаважаны орган па абароне правоў суб'ектаў персанальных дадзеных або ў судовым парадку неправамерныя дзеянні або бяздзейнасць Аператара пры апрацоўцы яго персанальных дадзеных;
- На ажыццяўленне іншых правоў, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
4.2. Суб'екты персанальных дадзеных абавязаны:
– прадастаўляць Аператару дакладныя дадзеных аб сабе;
– паведамляць Аператару аб удакладненні (абнаўленні, змяненні) сваіх персанальных дадзеных.
4.3. Асобы, якія перадалі Аператару недакладныя звесткі аб сабе, або звесткі аб іншым суб'екце персанальных дадзеных без згоды апошняга, нясуць адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

5. Аператар можа апрацоўваць наступныя персанальныя дадзеныя Карыстальніка
5.1. Прозвішча Імя імя па бацьку.
5.2. Электронны адрас.
5.3. Нумары тэлефонаў.
5.4. Рэквізіты дакумента, які сведчыць асобу.
5.5. Ідэнтыфікацыйны нумар падаткаплацельшчыка, дата пастаноўкі яго на ўлік, рэквізіты пасведчання пастаноўкі на ўлік у падатковым органе.
5.6. Адрас фактычнага месца пражывання і рэгістрацыі па месцы жыхарства і (або) па месцы знаходжання.
5.7. Пасада.
5.8. Таксама на сайце адбываецца збор і апрацоўка абязлічаных дадзеных аб наведвальніках (у тым ліку файлаў «cookie») з дапамогай сэрвісаў інтэрнэт-статыстыкі (Яндэкс Метрыка і Google Аналітыка і іншых).
5.9. Вышэйпералічаныя дадзеныя далей па тэксце Палітыкі аб'яднаны агульным паняццем Персанальныя дадзеныя.
5.10. Апрацоўка спецыяльных катэгорый персанальных дадзеных, якія датычацца расавай, нацыянальнай прыналежнасці, палітычных поглядаў, рэлігійных або філасофскіх перакананняў, інтымнага жыцця, Аператарам не ажыццяўляецца.
5.11. Апрацоўка персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання, з ліку спецыяльных катэгорый персанальных дадзеных дапускаецца, калі выконваюцца забароны і ўмовы, прадугледжаныя Законам аб персанальных дадзеных.
5.12. Згода Карыстальніка на апрацоўку персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання, афармляецца асобна ад іншых згод на апрацоўку яго персанальных дадзеных. Пры гэтым выконваюцца ўмовы, прадугледжаныя Законам аб персанальных дадзеных. Патрабаванні да зместу такой згоды ўстанаўліваюцца ўпаўнаважаным органам па абароне правоў суб'ектаў персанальных дадзеных.
5.12.1 Згода на апрацоўку персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання, Карыстальнік дае Аператару непасрэдна.
5.12.2 Аператар абавязаны ў тэрмін не пазней трох працоўных дзён з моманту атрымання названай згоды Карыстальніка апублікаваць інфармацыю аб умовах апрацоўкі, аб наяўнасці забарон і ўмоў на апрацоўку неабмежаваным кругам асоб персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання.
5.12.3 Перадача (распаўсюджванне, прадастаўленне, доступ) персанальных дадзеных, дазволеных суб'ектам персанальных дадзеных для распаўсюджвання, павінна быць спынена ў любы час па патрабаванні суб'екта персанальных дадзеных. Дадзенае патрабаванне павінна ўключаць у сябе прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці), кантактную інфармацыю (нумар тэлефона, адрас электроннай пошты ці паштовы адрас) суб'екта персанальных дадзеных, а таксама пералік персанальных дадзеных, апрацоўка якіх падлягае спыненню. Указаныя ў дадзеным патрабаваннi персанальныя дадзеныя могуць апрацоўвацца толькi Аператарам, якому яно накiравана.
5.12.4 Згода на апрацоўку персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання, спыняе сваё дзеянне з моманту паступлення Аператару патрабавання, указанага ў п. 5.12.3 гэтай Палітыкі адносна апрацоўкі персанальных дадзеных.

6. Прынцыпы апрацоўкі персанальных дадзеных
6.1. Апрацоўка персанальных дадзеных ажыццяўляецца на законнай і справядлівай аснове.
6.2. Апрацоўка персанальных дадзеных абмяжоўваецца дасягненнем канкрэтных, загадзя вызначаных і законных мэт. Не дапускаецца апрацоўка персанальных дадзеных, несумяшчальная з мэтамі збору персанальных дадзеных.
6.3. Не дапускаецца аб'яднанне баз даных, якія змяшчаюць персанальныя дадзеных, апрацоўка якіх ажыццяўляецца ў мэтах, несумяшчальных паміж сабой.
6.4. Апрацоўцы падлягаюць толькі персанальныя дадзеныя, якія адпавядаюць мэтам іх апрацоўкі.
6.5. Утрыманне і аб'ём апрацоўваных персанальных дадзеных адпавядаюць заяўленым мэтам апрацоўкі. Не дапушчаецца надмернасць апрацоўваных персанальных дадзеных па стаўленні да заяўленых мэт іх апрацоўкі.
6.6. Пры апрацоўцы персанальных дадзеных забяспечваецца дакладнасць персанальных дадзеных, іх дастатковасць, а ў неабходных выпадках і актуальнасць па стаўленні да мэт апрацоўкі персанальных дадзеных. Аператар прымае неабходныя меры і / або забяспечвае іх прыняцце па выдаленні або ўдакладненні няпоўных або недакладных дадзеных.
6.7. Захоўванне персанальных дадзеных ажыццяўляецца ў форме, якая дазваляе вызначыць суб'екта персанальных дадзеных, не даўжэй, чым гэтага патрабуюць мэты апрацоўкі персанальных дадзеных, калі тэрмін захоўвання персанальных дадзеных не ўсталяваны законам, дамовай, бокам якога, выгаданабытчыкам або паручыцелем па якім з'яўляецца суб'ект персанальных дадзеных. Апрацоўваныя персанальныя дадзеныя знішчаюцца або абязлічваюцца па дасягненні мэт апрацоўкі або ў выпадку страты неабходнасці ў дасягненні гэтых мэт, калі іншае не прадугледжана законам.

7. Мэты апрацоўкі персанальных дадзеных
7.1. Мэта апрацоўкі персанальных дадзеных Карыстальніка:
– інфармаванне Карыстальніка праз адпраўку электронных лістоў;
– заключэнне, выкананне і спыненне грамадзянска-прававых дагавораў;
– прадастаўленне доступу Карыстальніку да сэрвісаў, інфармацыі і/або матэрыялаў, якія змяшчаюцца на вэб-сайце https://provending.by.
7.2. Таксама Аператар мае права накіроўваць Карыстальніку апавяшчэння аб новых прадуктах і паслугах, спецыяльных прапановах і розных падзеях. Карыстальнік заўсёды можа адмовіцца ад атрымання інфармацыйных паведамленняў, накіраваўшы Аператару ліст на адрас электроннай пошты office@5areas.by з паметкай "Адмова ад апавяшчэнняў аб новых прадуктах і паслугах і спецыяльных прапановах".
7.3. Абязлічаныя дадзеныя Карыстальнікаў, якія збіраюцца з дапамогай сэрвісаў інтэрнэт-статыстыкі, служаць для збору інфармацыі аб дзеяннях Карыстальнікаў на сайце, паляпшэнні якасці сайта і яго зместу.

8. Прававыя падставы апрацоўкі персанальных даных
8.1. Прававымі падставамі апрацоўкі персанальных дадзеных Аператарам з'яўляюцца:
– дагаворы, якія заключаюцца паміж аператарам і суб'ектам персанальных дадзеных;
- законы, іншыя нарматыўна-прававыя акты ў сферы абароны персанальных дадзеных;
– згоды Карыстальнікаў на апрацоўку іх персанальных дадзеных, на апрацоўку персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання.
8.2. Аператар апрацоўвае персанальныя дадзеныя Карыстальніка толькі ў выпадку іх запаўнення і/або адпраўкі Карыстальнікам самастойна праз спецыяльныя формы, размешчаныя на сайце https://provending.by або накіраваныя Аператару праз электронную пошту. Запаўняючы адпаведныя формы і/або адпраўляючы свае персанальныя дадзеныя Аператару, Карыстальнік выказвае сваю згоду з дадзенай Палітыкай.
8.3. Аператар апрацоўвае абязлічаныя дадзеныя аб Карыстальніку ў выпадку, калі гэта дазволена ў наладах браўзэра Карыстальніка (уключана захаванне файлаў "cookie" і выкарыстанне тэхналогіі JavaScript).
8.4. Суб'ект персанальных дадзеных самастойна прымае рашэнне аб прадастаўленні яго персанальных дадзеных і дае згоду свабодна, сваёй воляй і ў сваёй цікавасці.

9. Умовы апрацоўкі персанальных даных
9.1. Апрацоўка персанальных дадзеных ажыццяўляецца са згоды суб'екта персанальных дадзеных на апрацоўку яго персанальных дадзеных .
9.2. Апрацоўка персанальных дадзеных неабходна для дасягнення мэт, прадугледжаных міжнародным дагаворам Рэспублікі Беларусь або законам, для ажыццяўлення ўскладзеных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь на аператара функцый, паўнамоцтваў і абавязкаў.
9.3. Апрацоўка персанальных дадзеных неабходна для ажыццяўлення правасуддзя, выканання судовага акта, акта іншага органа або службовай асобы, якія падлягаюць выкананню ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб выканаўчым вядзенні.
9.4. Апрацоўка персанальных дадзеных неабходна для выканання дагавора, бокам якога або выгаданабытчыкам або паручыцелем па якім з'яўляецца суб'ект персанальных дадзеных, а таксама для заключэння дагавора па ініцыятыве суб'екта персанальных дадзеных або дагавора, па якім суб'ект персанальных дадзеных будзе з'яўляцца выгаданабытчыкам або паручыцелем.
9.5. Апрацоўка персанальных дадзеных неабходна для ажыццяўлення правоў і законных інтарэсаў аператара або трэціх асоб або для дасягнення грамадска значных мэт пры ўмове, што пры гэтым не парушаюцца правы і свабоды суб'екта персанальных дадзеных.
9.6. Ажыццяўляецца апрацоўка персанальных дадзеных, доступ неабмежаванага кола асоб да якіх прадастаўлены суб'ектам персанальных дадзеных або па яго просьбе (далей - агульнадаступныя персанальныя дадзеныя).
9.7. Ажыццяўляецца апрацоўка персанальных дадзеных, якія падлягаюць апублікаванню ці абавязковаму раскрыццю ў адпаведнасці з законам.

10. Парадак збору, захоўвання, перадачы і іншых відаў апрацоўкі персанальных дадзеных
10.1. Бяспека персанальных даных, якія апрацоўваюцца Аператарам, забяспечваецца шляхам рэалізацыі прававых, арганізацыйных і тэхнічных мер, неабходных для выканання ў поўным аб'ёме патрабаванняў дзейнага заканадаўства ў галіне абароны персанальных дадзеных.
10.2. Аператар забяспечвае захаванасць персанальных дадзеных і прымае ўсе магчымыя меры, якія выключаюць доступ да персанальных дадзеных неўпаўнаважаных асоб.
10.3. Персанальныя дадзеныя Карыстальніка ніколі, ні пры якіх умовах не будуць перададзены трэцім асобам, за выключэннем выпадкаў, звязаных з выкананнем дзеючага заканадаўства або ў выпадку, калі суб'ектам персанальных дадзеных дадзена згода Аператару на перадачу даных трэцяй асобе для выканання абавязацельстваў па грамадзянска-прававым дагаворы.
10.4. У выпадку выяўлення недакладнасцей у персанальных дадзеных, Карыстальнік можа актуалізаваць іх самастойна, шляхам накіравання Аператару апавяшчэнне на адрас электроннай пошты Аператара office@5areas.by з паметкай "Актуалізацыя персанальных дадзеных".
10.5. Тэрмін апрацоўкі персанальных дадзеных вызначаецца дасягненнем мэт, для якіх былі сабраны персанальныя дадзеныя, калі іншы тэрмін не прадугледжаны дагаворам або дзеючым заканадаўствам.
Карыстальнік можа ў любы момант адклікаць сваю згоду на апрацоўку персанальных дадзеных, накіраваўшы Аператару апавяшчэнне з дапамогай электроннай пошты на электронны адрас Аператара office@5areas.by з пазнакай "Адгук згоды на апрацоўку персанальных даных".
10.6. Уся інфармацыя, якая збіраецца іншымі сэрвісамі, у тым ліку плацежнымі сістэмамі, сродкамі сувязі і іншымі пастаўшчыкамі паслуг, захоўваецца і апрацоўваецца названымі асобамі (Аператарамі) у адпаведнасці з іх Карыстальніцкай дамовай і Палітыкай прыватнасці. Суб'ект персанальных дадзеных і/або Карыстальнік абавязаны самастойна своечасова азнаёміцца ​​з названымі дакументамі. Аператар не нясе адказнасці за дзеянні трэціх асоб, у тым ліку ўказаных у гэтым пункце пастаўшчыкоў паслуг.
10.7. Устаноўленыя суб'ектам персанальных дадзеных забароны на перадачу (акрамя прадастаўлення доступу), а таксама на апрацоўку або ўмовы апрацоўкі (акрамя атрымання доступу) персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання, не дзейнічаюць у выпадках апрацоўкі персанальных дадзеных у дзяржаўных, грамадскіх і іншых публічных інтарэсах, вызначаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
10.8. Аператар пры апрацоўцы персанальных дадзеных забяспечвае канфідэнцыяльнасць персанальных дадзеных.
10.9. Аператар ажыццяўляе захоўванне персанальных дадзеных у форме, якая дазваляе вызначыць суб'екта персанальных дадзеных, не даўжэй, чым гэтага патрабуюць мэты апрацоўкі персанальных дадзеных, калі тэрмін захоўвання персанальных дадзеных не ўстаноўлены законам, дамовай, бокам якога, выгаданабытчыкам або паручыцелем па якім з'яўляецца суб'ект персанальных дадзеных.
10.10. Умовай спынення апрацоўкі персанальных дадзеных можа з'яўляцца дасягненне мэт апрацоўкі персанальных дадзеных, заканчэнне тэрміна дзеяння згоды суб'екта персанальных дадзеных ці адкліканне згоды суб'ектам персанальных дадзеных, а таксама выяўленне неправамернай апрацоўкі персанальных дадзеных.

11. Пералік дзеянняў, якія праводзяцца Аператарам з атрыманымі персанальнымі дадзенымі
11.1. Аператар ажыццяўляе збор, запіс, сістэматызацыю, назапашванне, захоўванне, удакладненне (абнаўленне, змяненне), атрыманне, выкарыстанне, перадачу (распаўсюджванне, прадастаўленне, доступ), абязлічванне, блакіраванне, выдаленне і знішчэнне персанальных дадзеных.
11.2. Аператар ажыццяўляе аўтаматызаваную апрацоўку персанальных дадзеных з атрыманнем і/або перадачай атрыманай інфармацыі па інфармацыйна-тэлекамунікацыйных сетках або без такой.

12. Трансгранічная перадача персанальных дадзеных
12.1. Аператар да пачатку ажыццяўлення трансгранічнай перадачы персанальных дадзеных абавязаны пераканацца ў тым, што замежнай дзяржавай, на тэрыторыю якой плануецца ажыццяўляць перадачу персанальных дадзеных, забяспечваецца надзейная абарона правоў суб'ектаў персанальных дадзеных.
12.2. Трансгранічная перадача персанальных дадзеных на тэрыторыі замежных дзяржаў, якія не адпавядаюць вышэйпаказаным патрабаванням, можа ажыццяўляцца толькі ў выпадку наяўнасці згоды ў пісьмовай форме суб'екта персанальных дадзеных на трансгранічную перадачу яго персанальных дадзеных і/або выканання дагавора, бокам якога з'яўляецца суб'ект персанальных дадзеных.

13. Канфідэнцыяльнасць персанальных дадзеных
13.1. Аператар і іншыя асобы, якія атрымалі доступ да персанальных дадзеных, абавязаны не раскрываць трэцім асобам і не распаўсюджваць персанальныя дадзеныя без згоды суб'екта персанальных дадзеных, калі іншае не прадугледжана законам.

14. Заключныя палажэнні
14.1. Карыстальнік можа атрымаць любыя тлумачэнні па пытаннях, якія тычацца апрацоўкі яго персанальных дадзеных, звярнуўшыся да Аператара з дапамогай электроннай пошты office@5areas.by.
14.2. У гэтым дакуменце будуць адлюстраваны любыя змяненнi палiтыкi апрацоўкi персанальных дадзеных Аператарам. Палітыка дзейнічае бестэрмінова да замены яе новай вэрсіяй.
14.3. Актуальная версія Палітыкі ў свабодным доступе размешчана ў сетцы Інтэрнэт па адрасах https://provending.by/by/privacy-policy або https://provending.by/ru/privacy-policy.